THÔNG TIN VỀ KIỂM KÊ QUỐC GIA

KHÍ NHÀ KÍNH CỦA VIỆT NAM

CUNG CẤP THÔNG TIN SỐ LIỆU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

LỜI GIỚI THIỆU

THÔNG TIN VỀ KIỂM KÊ QUỐC GIA KHÍ NHÀ KÍNH CỦA VIỆT NAM

Việt Nam ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) ngày 11/6/1992 và phê chuẩn UNFCCC ngày 16/11/1994. Thực hiện nghĩa vụ của một bên tham gia UNFCCC quy định tại Điều 4.1 và Điều 12, Việt Nam đã và đang xây dựng các Thông báo quốc gia (TBQG) và Báo cáo cập nhật hai năm một lần (BUR) đệ trình Ban Thư ký UNFCCC.

Việt Nam đã hoàn thành và đệ trình Ban Thư ký Công ước TBQG1 (2003), TBQG2 (2010), BUR1 (2014), BUR2 (2017). Hiện nay, TBQG3 đang được xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành và đệ trình Ban Thư ký Công ước vào cuối năm 2018. Trong các TBQG và BUR, kiểm kê quốc gia khí nhà kính là một nội dung quan trọng. Việt Nam đã tiến hành kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm cở sở 1994 (TBQG1), 2000 (TBQG2), 2010 (BUR1), 2013 (BUR2) theo hướng dẫn của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ xây dựng các báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu, Cục Biến đổi khí hậu phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thiết kế và xây dựng hệ thông tin về kiểm kê quốc gia khí nhà kính nhằm lưu trữ, quản trị các thông tin liên quan đến kết quả kiểm kê, số liệu hoạt động, hệ số phát thải và xu thế phát thải khí nhà kính quốc gia cho các năm đã thực hiện kiểm kê.

Theo kế hoạch, hệ thông tin về kiểm kê quốc gia khí nhà kính sẽ tiếp tục được nâng cấp, cập nhật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong quá trình xây dựng và triển khai các hoạt động liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cũng như phục vụ cho công tác quản lý, giám sát phát thải khí nhà kính trong nước./.